Naše služby

Požární ochrana

PO - Požární ochrana

Všechny právnické a fyzické podnikající osoby mají povinnost ze zákona o požární ochraně řešit záležitosti kolem požární ochrany.

Druhy povinností a četnost řešení požární ochrany pro právnické a fyzické podnikající osoby se liší na základě provozované činnosti.

Každý subjekt je povinen začlenit svou provozující činnost dle míry nebezpečnosti.

Činnosti se řadí:

 • Bez zvýšeného požárního nebezpečí
 • Se zvýšeným požárním nebezpečím
 • S vysokým požárním nebezpečím

Na základě výšeuvedeného začlenění provozovaných činností je právnická či fyzická podnikající osoba povinna zpracovat potřebnou dokumentaci požární ochrany a zajistit další povinnosti, které vyplívají ze zákona o požární ochraně a vyhlášky o požární prevenci.

Co pro Vás můžeme udělat:

 • Analýza ohledně nejlepšího řešení a nastavení fungujícího systému v oblasti PO
 • Zpracování začlenění požárního nebezpečí dle provozované činnosti
 • Zpracování potřebné dokumentace dle provozované činnosti
 • Aktualizace zpracované dokumentace
 • Zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ)
 • Zpracování posouzení požárního nebezpečí
 • Zpracování dokumentace zdolávání požáru (DZP)
 • Zpracování evakuačních plánu
 • Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v oblasti požární ochrany
 • Odborná příprava požárních preventivních hlídek
 • Školení obsluhy ohlašovny požáru
 • Součinnost při kontrole HSZ