Naše služby

BOZP ve stavebnictví

Koordinátor BOZP na staveništi

Povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi vychází ze zákona č. 309/2006 Sb. Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátoru s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi.

Dle výše uvedeného zákona Koordinátor musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby, a při realizaci od převzetí staveniště prvním zhotovitelem, do převzetí dokončené stavby.

Kdo je koordinátor BOZP:

Koordinátorem BOZP na staveništi je osoba, která je odborně způsobila pro výkon této činnosti na základě zákona 309/2006 Sb. §10. Koordinátor BOZP na základě úspěšné vykonané zkoušky obdrží od akreditovaného střediska osvědčení, které je platné 5 let, dále pak musí koordinátor BOZP zkoušku opakovat.

Koordinátor BOZP ve fázi přípravy:

 • Je povinen v dostatečném časovém předstihu před výběrem zhotovitelů předat zadavateli stavby plán BOZP
 • Je povinen bez zbytečného odkladu předat projektantovi veškeré informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy
 • Poskytuje odborné konzultace a doporučení, které se týkají problematiky BOZP

Koordinátor BOZP ve fázi realizaci:

 • Je povinen bez zbytečného odkladu informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na základě postupu prací na staveništi.
 • Koordinátor BOZP je povinen bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele na nedostatky spojené s BOZP
 • Koordinátor BOZP je povinen bez zbytečného odkladu informovat zástupce zadavatele stavby o závadách a nedostatcích, které zhotovitel neodstranil
 • Koordinátor BOZP během realizace stavby koordinuje činnost zhotovitelů z pohledu BOZP a přijímá opatření pro eliminaci rizik na staveništi
 • Dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje možné opatření pro eliminaci rizik na staveniště
 • Koordinátor BOZP kontroluje zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob.
 • Koordinátor BOZP aktualizuje a přizpůsobuje plán BOZP ke skutečnému stavu
 • Navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP

Plán BOZP:

Plán BOZP zpracovává koordinátor BOZP. Plán BOZP obsahuje postupy navrhované pro jednotlivé práce a pracovní činnosti, které se týkají stavby. Požadavky na plán jsou obsaženy v NV č. 591/2006 Sb. v příloze č. 6

Trvalý dozor BOZP na staveništi:

Společnost Charhas, s.r.o. zajistí pro zadavatele staveb a pro zhotovitele stavebních prací trvalý dozor BOZP, který zajistí bezproblémový chod na staveništi z pohledu BOZP.

Činnost dozoru BOZP na staveništi:

 • Pravidelné kontroly pracoviště objednatele
 • Administrativní činnost spojená s dozorem BOZP
 • Součinnost s koordinátorem BOZP či osob odborně způsobilých jiných zhotovitelů
 • Řešení mimořádných událostí
 • Řešení pracovních úrazů
 • Součinnost při kontrole OIP
 • Zajištění pravidelných školení BOZP pracovníků objednatele
 • Zajištění a provádění pravidelných kontrol na přítomnost alkoholu v dechu
 • A mnoho dalšího